Vẽ thiết kế váy lấy ý tưởng từ bông Hoa Phu Dung

Video 

 

Hình ảnh

Vẽ thiết kế váy lấy ý tưởng từ bông Hoa Phu Dung 1

Vẽ thiết kế váy lấy ý tưởng từ bông Hoa Phu Dung 2

 

Xem thêm: Ý tưởng thiết kế váy từ Hoa Phù Dung - TK2LHFA