Phế liệu bỏ đi khi qua bàn tay ma thuật của các bạn học sinh sẽ như thế nào?