Sử dụng hoạ tiết băng dính giấy để lên ý tưởng thiết kế váy 

Video

 

Hình ảnh

Sử dụng hoạ tiết băng dính giấy để lên ý tưởng thiết kế váy 1

Sử dụng hoạ tiết băng dính giấy để lên ý tưởng thiết kế váy 2